∣  Contact  ∣

Contact Info


  • No. 5, Jiaxing 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302058 , Taiwan (R.O.C.)
  • 03-558-6888
  • 03-558-9001
  • service@rifartek.com